Obowiązki podatkowe

Obowiązki podatkowe

Prowadzenie ksiąg rejestrujących zdarzenia gospodarcze, na podstawie których określimy zmiany w majątku przedsiębiorstwa jest niezbędne w celu prawidłowego określenia należnego podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Obowiązki podatkoweUstawa o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawa o rachunkowości określa podmioty, które są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości, natomiast ustawa o podatku dochodowym – podmioty mające prawo do prowadzenia księgowości uproszczonej.

Pełna księgowość wymaga prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe składają się z: dziennika, kont księgi głównej, kont ksiąg pomocniczych, zestawienia obrotów i sald, wykaz składników aktywów i pasywów. Podmiot zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych zobowiązany jest sporządzić sprawozdanie finansowe.

Uproszczona księgowość może być prowadzona jako ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub podatkowa księga przychodów i rozchodów.

Rzetelne prowadzenie ksiąg umożliwia prawidłowe wyliczenie podatku dochodowego, płaconego zaliczkowo do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, sporządzenie deklaracji o osiągniętym dochodzie na koniec roku obrachunkowego.

Bez względu na formę księgowości samodzielne prowadzenie ksiąg nie jest łatwe. Często zmieniające się przepisy wiążą się z ryzykiem, nieprawidłowego określenia zobowiązania podatkowego. Dlatego coraz bardziej popularny jest outsourcing usług księgowych. Przedsiębiorca jest zobowiązany przekazać dokumenty księgowe w określonym terminie, a firma zewnętrzna poprowadzi dokumentację i prawidłowo naliczy zobowiązanie podatkowe. Oferowane usługi księgowe obejmują również reprezentację podczas kontroli skarbowych.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz