Istota dokumentacji szkolnej

Istota dokumentacji szkolnejDokumenty szkolne są bardzo istotnym elementem edukacji. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest solidne ich prowadzenie, stanowią one dowód jego pracy oraz osiągnięć i pracy ucznia. Dokumentacja szkolna podlega kontroli przez dyrektora, on z kolei ponosi odpowiedzialność za prawidłowe jej prowadzenie i przechowywanie. Jest to dowód przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej. Nauczyciele powinni prawidłowo ją prowadzić i wywiązywać się z terminowości uzupełniania.

Do dokumentacji szkolnej należą: dzienniki lekcyjne, opiekuńczo-wychowawcze, dydaktyczno-wyrównawcze, nauczania indywidualnego, zajęć świetlicowych, biblioteki szkolnej, dziennik zajęć pozalekcyjnych, arkusze ocen, księga ewidencji, wszelkiego typu druki szkolne.

Arkusze ocen

Arkusze ocen dotyczą ocen, klasyfikowania i oceniania uczniów. Dla każdego ucznia, przez cały okres edukacji, prowadzone są arkusze ocen. W nauczaniu klas I-III uczniowie otrzymują oceny cząstkowe, na koniec roku oceny opisowe. Dokumenty szkolne stanowią zbiór wszelkich działań szkolnych, odzwierciedlają pracę nauczycieli, ich wysiłków, a przed wszystkim pracę i osiągnięcia uczniów. Bardzo ważnym dokumentem jest świadectwo szkolne, przede wszystkim dla uczniów, stanowią one przepustkę do kolejnych etapów kształcenia. Wszelkie błędy w takich dokumentach jak dzienniki, poprawia się kolorem czerwonym poprzez skreślenie i podpisanie się osoby, która dokonywała poprawki.

Karta wycieczki

Nauczyciel organizujący wycieczkę wypełnia kartę wycieczki, wszystkie dokumenty, zgody rodziców na wyjazd przechowywane są w teczce wychowawcy. W dzienniku szkolnym znajdują się dane osobowe dziecka, adres zamieszkania, niezbędne w różnych sytuacjach, np. jeśli dziecko nie zostało odebrane ze szkoły lub w razie jakiegoś innego problemu. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za te dokumenty i jest zobowiązany do solidnego ich prowadzenia.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz